تبلیغات
قالب های وبلاگ - قالب استقلال
قالب های وبلاگ
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی شجاعی
نویسندگان
قالب های پیچك - سری ششم pichak.netدریافت کد

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="pichak.net  | http://pichak.net" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#FFFFFF}
a, a:visited{color:#0d3f93;text-decoration: none}a:hover{color:#0b0b0b;text-decoration: none}
#page{background:url(http://pichak.net/themes/06/02/image/pichak.net-2.jpg) center repeat-y;width:880px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:480px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:32px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:600;direction:rtl;padding-top:24px;padding-right:30px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#00299f}#posttitle a:hover {color:#3469ff}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#003a9a;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:18px;height:55px;background: url() center no-repeat;padding-right:37px;padding-left:7px;color:#b3deff;direction:rtl}
#space{height:0px;background: url() center no-repeat}
#sidebar{float:left;background: url(http://pichak.net/themes/06/02/image/pichak.net.jpg) no-repeat;width:350px;padding-top:402px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#0d3f93;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#0d3f93;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
#bottom{height:0px;background:url() no-repeat;clear:both}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br>
<FONT color=#00258f><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b><-BlogTitle-></b><p>
<FONT color=#257bf4><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<BLOGFA>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
 <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<center><img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/m.png"></center>
<div id=space></div>
</div>
</BLOGFA>
</div>
<div id=sidebar>
<BlogProfile>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/About.png">
<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Menu.png">
<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://pichak.net">جاوا</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>

</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Authors.png">
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Links.png">
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="http://www.pichak.net">قالب وبلاگ</a></li>
</ul>
</div>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Archives.png">
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive></ul></div><BlogLinkDumpBlock>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/LinkDump.png">
<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب پرشین بلاگ</a></li>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<BlogCategoriesBlock>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Categories.png">
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Specific.png">
<div id=mmenu>
<ul>
<li><a title="ساعت ضد ضربه G-shock" href="http://pr2.pichak.net/4">ساعت ضد ضربه G-shock</a>
</li>
<li><a title="فال حافظ" href="http://pichak.net/hafez/">فال حافظ</a>
</li>
<li><a title="موفق ترین سامانه پیامک" href="http://www.payam-resan.com">موفق ترین سامانه پیامک</a>
</li>
<li><a href="http://koofeh.ir">کوفه</a>
</li>
<li><a title="خبر روز" href="http://news.pichak.net">خبر روز</a>
</li>
<li><a title="خش گیر خودرو" target="_blank" href="http://www.irantvshop.com/product/943/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/">خش گیر خودرو</a>
</li>
<li><a title="گردنبند استقلال" href="http://pr2.pichak.net/5">گردنبند استقلال</a>
</li>
<li><a title="خرید موبرساندپیل" target="_blank" href="http://www.20tvmarket.com/لوازم-آرایشی-و-بهداشتی/1052_خرید-موبر-ساندپیل.php">خرید موبرساندپیل</a>
</li>
<li><a rel="follow" title="فروشگاه" href="http://shop.faradownload.com">فروشگاه</a>
</li>
<li><a target="_blank" title="ارسال پیامک تبلیغاتی" href="http://irpayamak.com">ارسال پیامک تبلیغاتی</a>
</li></ul>
</div>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Design.png">
<div id=mmenu>
<ul>
 <li>    <a href="http://pichak.net"target="_blank">Design by : PICHAK . NET</a></li><br>
<a href="http://pichak.net" target="_blank"><img src="http://pichak.net/themes/logo/01.gif"></a><br>
</ul></div>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/06/02/image/Others.png">
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<div id=custom><-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
<div id=bottom></div>
</div></div>
</body>
<div style="display:none;"><li><a title="قالب وبلاگ" target="_blank" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li></div></html>

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مهدی شجاعی
یکشنبه 17 دی 1391
سه شنبه 15 اسفند 1396 08:38 ب.ظ
کالاهای مغناطیسی از شما، مرد. من مسائل شما را قبلا درک کرده ام و شما نیز فقط هستید
باشکوه. من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا به دست آورده اید، واقعا شبیه آنچه که شما می گویید و نحوه بیان آن.
شما آن را لذت بخش و شما هنوز هم برای مراقبت از آن عاقلانه.

من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم. این واقعا یک است
وب سایت فوق العاده
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:09 ب.ظ
سلام، من لذت بردن از خواندن تمام مقاله شما را دوست دارم. من می خواستم بنویسم
نظر کمی برای حمایت از شما.
یکشنبه 6 اسفند 1396 09:07 ق.ظ
انگار ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که شما در مورد این موضوع زیادی می دانید
مانند کتابت را در آن یا چیزی نوشتی من فکر می کنم که شما می توانید با آن کار کنید
برخی از عکس ها برای کوچک کردن رونوشت پیام، اما به غیر از این، این است
وبلاگ فوق العاده خواندن فوق العاده حتما بر میگردم.
جمعه 4 اسفند 1396 11:40 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر میرسد که شما به آن اعتقاد دارید
بر روی ویدیو به نقطه خود را. شما قطعا می دانید که چه چیزی در مورد شما صحبت می کنید، چرا اطلاعات هوشمندانه خود را فقط در هنگام ارسال فیلم به خودتان تلف می کنید
وبلاگ زمانی که شما می توانید به ما چیزی روشنگر برای خواندن؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای قالب های وبلاگ محفوظ است